Công văn 924 TCT/NV6 Thuế môn bài hiệu thuốc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 924 TCT/NV6
V/v Thuế môn bài đối với các hiệu thuốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Định

Trả lời công văn số 02/01/T.Y.T-CT ngày 6/01/2003 của Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Định về việc thuế Môn bài đối với hiệu thuốc bán lẻ thuốc chữa bệnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết d, Điểm 1, Mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức thuế môn bài thì “Thuế môn bài nộp theo mức 1.000.000 đồng 1 năm đối với các cơ sở kinh doanh quy định tại Tiết b...nếu có các cửa hàng, quầy hàng...”

Căn cứ quy định trên, các hiệu thuốc bán lẻ thuốc chữa bệnh thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Định Tp. Hồ Chí Minh nộp thuế môn bài  ở mức 1.000.000 đồng một năm.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Định được biết, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3441/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu