Công văn 9398/TC/TCT chứng từ mua muối của diêm dân khi tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9398/TC/TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 9398 TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHỨNG TỪ MUA MUỐI CỦA DIÊM DÂN KHI TÍNH VÀO CHI PHÍ KD

Kính gửi : Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây một số Cục Thuế địa phương hỏi về việc xử lý chứng từ mua muối của diêm dân khi xác định chi phí tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Cơ sở sản xuất kinh doanh mua muối của các hộ diêm dân về dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng không có hoá đơn của người bán thì cơ sở kinh doanh phải lập bảng kê mua hàng theo hướng dẫn tại Điểm 2b, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC để làm căn cứ hạch toán vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sản phẩm muối không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng nên cơ sở sản xuất kinh doanh muối không được khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên giá trị bảng kê.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Công văn 3242 TCT/NV4 cấp mã số thuế và bán hoá đơn