Công văn 943 TCT/NV5 thuế nhà thầu nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 943 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty Siemens

Trả lời thư đề ngày 22/01/2003 của Công ty Siemens về doanh thu tính thuế và thời điểm kê khai, nộp thuế đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Mục I, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Siemens ký hợp đồng đào tạo với khách hàng Việt Nam và việc đào tạo diễn ra ở ngoài Việt Nam thì Công ty không phải nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC

Trường hợp theo hợp đồng, việc cung cấp dịch vụ được diễn ra tại Việt Nam thì Công ty thuộc đối tượng phải nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC kể cả trường hợp để cung cấp được các dịch vụ này tại Việt Nam, Công ty Siemens phải có các bước chuẩn bị diễn ra ở ngoài Việt Nam (như đào tạo nhân viên để thực hiện hợp đồng, xử lý các vấn đề kỹ thuật cao cấp ...). Doanh thu tính thuế để xác định giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là doanh thu Công ty Siemens nhận được theo hợp đồng, kể cả khoản thuế và chi phí do Bên Việt Nam ký hợp đồng trả thay theo hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC.

2. Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC hướng dẫn việc kê khai nộp thuế: trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện thanh toán tiền cho Nhà thầu, Bên Việt Nam ký hợp đồng tự kê khai thuế GTGT và thuế TNDN (theo mẫu số 03 NT-TCT ban hành kèm theo Thông tư  này) và thực hiện nộp số thuế đã khai vào Ngân sách Nhà nước. Căn cứ vào hướng dẫn này, mỗi khi thanh toán tiền cho Công ty Siemens theo hợp đồng, kể cả khoản tiền đặt cọc theo hợp đồng, các Bên Việt Nam ký hợp đồng có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay cho Công ty Siemens thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định. Khi kết thúc hợp đồng, các Bên phải thực hiện việc quyết toán thuế để xác định số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Mục III, phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Siemens biết và đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ hợp đồng trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 278/CP-QHQT dự án Giảm nhẹ thiên tai do CP Ôxtrâylia viện trợ KHL