Công văn 974/CP-CN sử dụng vốn dư sau đấu thầu Dự án "Nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam cảng Cần Thơ

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 974/CP-CN
V/v sử dụng vốn dư sau đấu thầu Dự án “Nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam và cảng Cần Thơ”

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1828/GTVT-KHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5262 BKH/KTĐN ngày 19 tháng 8 năm 2002) về việc sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án “Nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam và cảng Cần Thơ”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án “Nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam và cảng Cần Thơ” để đầu tư các hạng mục (dự án) nhằm nâng cao hiệu quả của dự án như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên;

2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định danh mục các tiểu dự án để thực hiện các hạng mục nêu trên, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các tiểu dự án và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành;

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh Hiệp định với Ngân hàng Thế giới./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn976/CP-CN sử dụng vốn đối ứng xây dựng cầu Gò Chai và trạm thu phí dự án đường Xuyên á