Công văn 977/CP-CN bổ sung khối lượng đoạn quốc lộ 18 từ Km108+100-Km115+650 và đường vào cảng Cái Lân vào các dự án quốc lộ 18 và cầu Bãi Cháy

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 977/CP-CN
V/v bổ sung khối lượng đoạn quốc lộ 18 từ Km 108+100-Km 115+650 và đường vào cảng Cái Lân vào các dự án quốc lộ 18 và dự án cầu Bãi Cháy

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4072/GTVT-KHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2001) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5155 BKH/VPXT ngày 13 tháng 8 năm 2002) về việc bổ sung khối lượng đoạn quốc lộ 18 từ Km 108+100 - Km 115+650 và đường nối quốc lộ 18 với cảng Cái Lân vào dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 và dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung khối lượng xây dựng mở rộng quốc lộ 18 đoạn Km 108+100 đến Km 114+310 vào gói thầu số 4 dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 với giá trị hợp đồng bổ sung không vượt quá 237.039.598,33 Yên Nhật Bản và 19.631.623.002 đồng (tương đương 47.296.514.523 đồng). Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt hợp đồng bổ sung và chỉ đạo thực hiện theo quy định.

2. Cho phép bổ sung khối lượng đoạn quốc lộ 18 làm mới từ Km 114+310 đến Km 115+650 và đường nối từ quốc lộ 18 vào cảng Cái Lân vào gói thầu BC1 dự án xây dựng

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 980/CP-CN kết quả đấu thầu gói thầu số 3 dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân