Công văn 980/CP-CN kết quả đấu thầu gói thầu số 3 dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 980/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 3 dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3110/GTVT-KHCN ngày 19 tháng 9 năm 2001 và số 860/GTVT-KHCN ngày 20 tháng 3 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2705 BKH/VPXT ngày 03 tháng tháng 5 năm 2002 và số 5152 BKH/VPXT ngày 13 tháng 8 năm 2002) và kết quả đấu thầu gói thầu số 3 (cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị quản lý và phân phối điện) dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 3 dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân (chưa bao gồm thuế VAT) là 25,48 triệu USD (tương đương 372 tỷ đồng, theo tỷ giá 1USD = 14.600 đồng) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về kết quả đấu thầu gói thầu số 3 dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 thương thảo với Liên danh ABB + KINDEN + VINAINCON (Phần Lan + Nhật Bản + Việt Nam) để có biện pháp hợp lý giảm chi phí gói thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn985/CP-QHQTthành lập Công ty liên doanh Stada Việt Nam