Công văn 99/BXD-KTXD Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 99/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Kế hoạch Tài chính – Hội Nông dân Việt Nam

Trả lời văn bản số 49-CV/KHTC ngày 07/7/2008 của Ban Kế hoạch Tài chính – Hội Nông dân Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng cho các khối lượng thực hiện chậm so với tiến độ trong hợp đồng do lỗi của nhà thầu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 26/5/2008 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 88/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Kế hoạch Tài chính – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tại văn bản số 88/BXD-KTXD đã nêu “... đối với các khối lượng thực hiện chậm so với tiến độ trong hợp đồng do yếu tố khách quan và không phải do nhà thầu cố ý thì được điều chỉnh giá theo ...”, vì vậy đối với các khối lượng thực hiện chậm do lỗi của nhà thầu thì không được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Ban Kế hoạch Tài chính – Hội Nông dân Việt Nam căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD.
T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Công văn 1373/BXD-HĐXD Trả lời đề nghị điều chỉnh thiết kế cụm nhà ở cao tầng P.11, Q. 6, HCM