Công văn giải tỏa cưỡng chế

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3263/TCHQ-KTTT
v/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải Quan Tp.Hải Phòng;
- Chi Nhánh Hải Phòng - Công Ty Xnk Thiết Bị Toàn Bộ & Kỹ Thuật
 

Trả lời Công văn số 313/TBHP ngày 27/07/2005 của Chi nhánh Hải Phòng - Công ty XNK Thiết bị toàn bộ & Kỹ thuật đề nghị giải tỏa cưỡng chế đối với số thuế nợ quá hạn của các lô hàng nhập khẩu ôtô qua cửa khẩu của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có Công điện ngày 28/07/2005 theo đó hướng dẫn các Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý cưỡng chế nợ thuế truy thu qua giá xe ôtô. Vậy, đề nghị Chi nhánh Hải Phòng - Công ty XNK Thiết bị toàn bộ & Kỹ thuật liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP.Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Hải Phòng - Công ty XNK Thiết bị toàn bộ & Kỹ thuật được biết.

 

 

 

Nơi nhận
Như trên
Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Công văn 3255/TCHQ/GSQL thủ tục hải quan hàng đóng chung cont. xuất khẩu