Công văn1151/UB-NC tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1151/UB-NC
V/v: tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2001

 

Kính gửi:  

- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Ngày 14 tháng 10 năm 1996, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-UB-NCVX về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để thi hành Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ. Từ đó đến nay, các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai thực hiện và đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ tốt an ninh trật tự của thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây bọn tội phạm hoạt động trộm cắp, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án hình sự diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo Nghị định 47/CP của Chính phủ, nhằm tăng cường bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục tổ chức kiểm tra lại tất cả vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hiện có thuộc trách nhiệm quản lý của mình để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; đảm bảo thực hiện đúng quy định. Đối với số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không thuộc diện được quản lý, không có giấy phép sử dụng hợp pháp thì phải giao nộp ngay cho cơ quan Công an hoặc Quân đội có thẩm quyền.

2. Thủ trưởng các cấp, các ngành và các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm  tổ chức tuyên truyền vận động, các tầng lớp nhân dân phát hiện, tố giác, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại đồ chơi nguy hiểm đã bị cấm. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, giáo dục nhắc nhở các em học sinh không sử dụng các loại hung khí, đồ chơi nguy hiểm và không được mang đến trường học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tại các khu dân cư.

3. Từ nay đến ngày 30/6/2001, Công an thành phố và Bộ chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành một đợt kiểm tra toàn diện việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong các đơn vị trực thuộc đồng thời làm tăng cường lực lượng kiểm soát quân sự kiểm tra cơ động trên địa bàn thành phố; chú ý, cần có quy định chặt chẽ về vận chuyển quân, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ … bảo đảm an toàn và thông suốt. Những biểu hiện nghi vấn phải được kiểm tra và xử lý kịp thời. Công an thành phố kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài quân đội trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật để chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí … và kiên quyết thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không được trang bị, không có giấy phép sử dụng. Kết hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý hành chính, quản lý địa bàn, tuần tra kiểm soát để phát hiện xử lý kịp thời các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an và Quân sự cần kết hợp chặt chẽ theo quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các sở, ngành hữu quan như: phối hợp với Sở Công nghiệp kiểm tra vật liệu nổ công nghiệp; phối hợp với Sở Thể dục Thể thao thành phố kiểm tra các loại vũ khí thể thao và các loại vũ khí thô sơ sử dụng trong hoạt động thể thao…

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố tích cực hỗ trợ các cấp, các ngành thành phố và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại hung khí, đồ chơi nguy hiểm khác nhằm góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở thành phố.

5. Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an – Bộ Quốc phòng
- Bộ CN – Tổng cục TDTT
- TTTU – TT/HĐND.TP TT/UB
- VPTU và các Ban TU
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố
- VKSND.TP TAND thành phố
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn TP
- Các Báo, đài thành phố
- VPUB: CPVP, Các tổ
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Công văn 3195/TC-TCDN xử lý lỗ của DNNN còn tồn đọng đến 31/12/1998