Công văn976/CP-CN sử dụng vốn đối ứng xây dựng cầu Gò Chai và trạm thu phí dự án đường Xuyên á

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 976/CP-CN
V/v sử dụng vốn đối ứng xây dựng cầu Gò Chai và trạm thu phí dự án đường Xuyên Á

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tai chính, Giao thông vận tải, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1735/GTVT-KHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5132 BKH/CSHT ngày 12 tháng 8 năm 2002) về sử dụng vốn đối ứng để xây dựng cầu Gò Chai và trạm thu phí dự án đường Xuyên Á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Giao thông vận tải sử dụng nguồn vốn giải phóng mặt bằng (vốn đối ứng) còn dư của dự án đường Xuyên Á để đầu tư xây dựng cầu Gò Chai trên đường tỉnh 786 thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung hạng mục xây dựng cầu Gò Chai vào hợp đồng V2 của dự án đường Xuyên Á.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải hoàn tất hồ sơ trình duyệt về việc bổ sung hợp đồng theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế, phê duyệt dự toán hạng mục nêu trên và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 977/CP-CN bổ sung khối lượng đoạn quốc lộ 18 từ Km108+100-Km115+650 và đường vào cảng Cái Lân vào các dự án quốc lộ 18 và cầu Bãi Cháy