Công văn985/CP-QHQTthành lập Công ty liên doanh Stada Việt Nam

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 985/CP-QHQT
V/v: Thành lập Công ty liên doanh Stada Việt Nam

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4768 BKH/VPTĐ ngày 29 tháng 7 năm 2002) về việc thành lập Công ty TNHH Stada Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam giữa Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm MST (Việt Nam) với Công ty Stada Pharmaceuticals Asia Ltd. (Hồng Kông) với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thuốc chữa bệnh cho người do công ty sản xuất ra tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế. Thời gian hoạt động của công ty: từ ngày được cấp giấy phép đầu tư đến năm 2046.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép cho dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó lưu ý quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân viên Việt Nam./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Công văn 3610/VPCP-KTTH bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk