Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng  khác

Nhân viên 
Giám sát hồ sơ nhân viên và dễ dàng duy trì các tập tin và thông tin cho các nhóm của bạn.

KHÁM PHÁ

 Dự án
Quản lý dự báo dự án, các đội nhóm và các tệp. Dễ dàng giao nhiệm vụ và giám sát từng bước của dự án.

KHÁM PHÁ

Hóa đơn 
Quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn định kỳ, bảng chấm công hóa đơn và được thanh toán nhanh hơn.

KHÁM PHÁ