Tích hợp với những ứng dụng khác

Chi phí 
Theo dõi chi phí và lập lại hóa đơn theo đợt.KHÁM PHÁ

  Tồn kho
Đồng bộ hóa mọi giao dịch với kho của bạn để giữ cho định giá hàng hoá cập nhật.


KHÁM PHÁ

Điểm bán lẻ  
Đồng bộ hóa mọi giao dịch với kho của bạn để giữ cho định giá hàng hoá cập nhật .


KHÁM PHÁ

Bán hàng  
Đồng bộ hóa mọi giao dịch với kho của bạn để giữ cho định giá hàng hoá cập nhật.


KHÁM PHÁ